Ratkaisut

Ministeriön virkamiehen tulee olla läsnä presidentin esittelyssä

Diaarinumero: OKV/7/50/2017
Antopäivä: 20.12.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota huolellisuuteen tasavallan presidentin esittelyjen valmistelussa ja esittelyjä koskevan tiedonkulun varmistamisessa.

Ministeriön kansliapäällikön sijaisena toiminut osastopäällikkö oli merkitty läsnä olevaksi virkamieheksi tasavallan presidentin esittelyyn jaetussa esittelylistassa. Osastopäällikkö ei kuitenkaan saapunut esittelyyn, ja esittelylistaa ei tämän vuoksi käsitelty. Esittelystä pois jääminen johtui virheistä ministeriön sisäisessä tiedonkulussa.

OKV_7_50_2017.pdf

« Takaisin

Kantelut olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/2050/1/2017
Antopäivä: 20.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi aluehallintoviraston tietoon perustuslaissa ja hallintolaissa säädetyn velvollisuuden käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan vammaispalvelujen tarpeen selvittämiseen ja järjestämiseen liittyvien kanteluiden käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt lyhimmillään noin 12 kuukautta ja pisimmillään noin 14 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika virastossa oli 8,4 kuukautta, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluille viraston tulossopimuksessa määritetty käsittelyaika oli 8 kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kanteluiden käsittelyn voitiin arvioida vaatineen tavanomaista suuremman työmäärän, koska kantelija oli toimittanut kanteluihinsa paljon lisäkirjoituksia ja -selvityksiä ja koska kantelut olivat sisältäneet erilaisia selvittämistä vaativia kysymyksiä. Apulaisoikeuskansleri ei kuitenkaan voinut katsoa käsittelyn viipymisen olleen selvästi aiheellista, kun hän arvioi asiaa yksittäisen hallinnon asiakkaan oikeuksien ja toisaalta viranomaisen lakisääteisten velvoitteiden näkökulmasta. Kanteluissa oli kysymys kantelijan oikeuksien turvaamisesta ja niiden käytännön toteutumisesta hänen palvelujensa järjestämisessä.

OKV_2050_1_2017.pdf

« Takaisin

Tehtävään määräämismenettelystä tulisi olla määräykset työjärjestyksessä

Diaarinumero: OKV/967/1/2017
Antopäivä: 20.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että jos virastossa käytetään tehtävään määräämismenettelyä, olisi asiasta perusteltua määrätä selkeästi työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä tulisi olla määräykset menettelyn sisällöstä sekä tilanteista, joissa menettelyä käytetään. Näin pystytään varmistamaan, että tehtävään määräämismenettelyn ja virkaan nimittämisen käyttöalat ovat selkeät ja ennalta tiedossa.

OKV_967_1_2017.pdf

« Takaisin

Verkossa julkaistavan esityslistan asiaotsikossa tulisi kuvata myös salassa pidettävää asiaa

Diaarinumero: OKV/231/1/2017
Antopäivä: 19.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupunginhallituksen tietoon näkemyksensä, että verkkosivuilla julkaistavien esityslistojen salassa pidettäviin asiakohtiin tulisi merkitä kuvaus käsiteltävästä asiasta tai vähintään lainkohta, johon salassapito perustuu.

Kaupungin verkkosivuilla julkaistussa kaupunginhallituksen esityslistassa oli kahteen asiakohtaan merkitty pelkästään, ettei asia ollut julkinen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupungin päätös siitä, että asiakohdat ovat salassa pidettäviä, ei ollut lainvastainen eikä ylittänyt kaupungin harkintavallan rajoja. Sen sijaan ei ollut perusteltua, että salaisina käsiteltyjen asioiden aiheita ei ollut yksilöity millään tavoin. Kaupunki korjasi osin menettelyään jo kantelun vireilläolon aikana.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan aiheiden yksilöiminen olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman, että salassapidon taustalla olevat intressit vaarantuvat. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiasisältöä tulisi pyrkiä kuvaamaan siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus pyytää asiasta lisätietoa. Joissakin tapauksissa asian valmistelun turvaaminen voi edellyttää, ettei asiaa julkisteta ennen sen käsittelyä toimielimessä. Tällaisissakin tapauksissa otsikko on usein mahdollista muotoilla siten, ettei valmistelun vaarantavia tai muutoin salassa pidettäviä tietoja paljasteta. Mikäli asia on julkisuuslain mukaan kokonaan salassa pidettävä tai siitä ei muulla perusteella ole mahdollista antaa lainkaan tietoja ainakaan ennen toimielimessä käsittelyä, tulisi sovellettavan lainkohdan tällöinkin ilmetä asiakohdasta.

OKV_231_1_2017.pdf

« Takaisin

Tuomarin olisi tullut tutkia käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

Diaarinumero: OKV/1597/1/2017
Antopäivä: 19.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota velvollisuuteen tutkia huolellisesti ja oma-aloitteisesti käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisissa asioissa. Kantelussa oli kyse siitä, että käräjätuomari oli ratkaissut kansainvälisluonteisen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeneen asian, vaikka käräjäoikeus ei ollut asiassa toimivaltainen ja sen olisi tullut omasta aloitteestaan jättää asia tutkimatta.

OKV_1597_1_2017.pdf

« Takaisin

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1864/1/2017
Antopäivä: 15.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti terveysaseman huomiota julkisuuslain säännöksiin asiakirjapyynnön käsittelemisestä ja henkilötietolain säännöksiin tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Kantelija ei ollut saanut kaikkia itseään koskevia tietoja, joita hän oli pyytänyt terveysasemalta. Asia oli terveysasemalla käsitelty henkilötietolain mukaisena henkilötietojen tarkastuspyyntönä. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan pyyntö oli ennemminkin ollut julkisuuslain mukainen asiakirjapyyntö, mutta sen saattoi tulkita myös tarkastuspyynnöksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli terveysasemalla oli epäselvyyttä pyynnön luonteesta, olisi asiaa hallinnon palveluperiaatteen ja viranomaisen neuvontavelvoitteen perusteella tullut tiedustella kantelijalta.

Kantelijalle ei ollut annettu julkisuuslain mukaista ohjausta mahdollisuudesta saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös. Hän ei myöskään ollut saanut henkilötietolain mukaista todistusta tarkastuspyynnön epäämisestä sekä ohjausta mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan mainittuja julkisuuslain ja henkilötietolain mukaisia menettelyjä on tärkeää noudattaa, koska niissä on kysymys tiedon pyytäjän ja tarkastusoikeuden käyttäjän oikeusturvasta. Terveysaseman menettely ei ollut ollut lainmukaista. Apulaisoikeuskansleri toimitti kantelijan kantelukirjoituksen, jossa hän oli uudistanut tietopyyntönsä, terveysasemalle pyynnön käsittelemiseksi uudelleen.

OKV_1864_1_2017.pdf

« Takaisin

Tarkastuspyyntö olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1887/1/2017
Antopäivä: 15.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin hyvinvointitoimialan huomiota viranomaisen velvollisuuteen hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Kantelijan lähettämän henkilötietolain mukaisen rekisteritietojen tarkastuspyynnön käsittely kaupungin hyvinvointitoimialalla oli kestänyt yli puolitoista kuukautta. Viipyminen johtui virheestä tarkastuspyynnön käsiteltäväksi toimittamisessa kaupungin hallinnossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Viranomaisen on pyrittävä järjestämään asioiden käsittely siten, että hallinnossa asioiva saa palveluja asianmukaisesti, ja viranhaltijoilla on velvollisuus hoitaa heille kuuluvat lakisääteiset tehtävät asianmukaisesti. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan tarkastuspyynnön käsittely ei ollut ollut asianmukaista eikä se ollut tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä.

OKV_1887_1_2017.pdf

« Takaisin

Turvapaikanhakijan tulisi saada tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Diaarinumero: OKV/211/1/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä, että turvapaikkapuhuttelun tallentaminen nauhalle kuuluu hakijan sananvapauteen eikä sitä voida tällä hetkellä voimassa olevan lain nojalla kieltää. Hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä, ovatko ministeriö ja virasto arvioineet uudelleen turvapaikkapuhutteluiden tallentamiskäytäntöjä.

Maahanmuuttovirasto oli ilmoittanut kantelijalle, joka aikoi ryhtyä toimimaan turvapaikanhakijoiden avustajana, ettei turvapaikkapuhuttelun tallentaminen äänen tai kuvan muodossa ole sallittua. Maahanmuuttovirasto huolehtii itse puhuttelun tallentamisesta, ja hakija tai hänen avustajansa voi pyytää tallenteen itselleen. Sisäministeriö tuki lausunnossaan Maahanmuuttoviraston kantaa, ettei videotallentaminen ole perusteltua. Ministeriö katsoi muun ohessa, että videotallennus voi häiritä puhuttelua ja lisätä työvaiheita, ja että huomioon tulisi ottaa myös se, miten tallennetta käytettäisiin.

Apulaisoikeuskansleri oli eri mieltä Maahanmuuttoviraston tulkinnasta, jonka mukaan oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelu kuuluisi vain Maahanmuuttovirastolle. Menettelydirektiivissä ja ulkomaalaislaissa säädetään viranomaisen mahdollisuudesta tallentaa puhuttelu. Säännöksissä ei kuitenkaan kielletä hakijaa itse tallentamasta puhuttelua. Yleisen tulkintasäännön mukaisesti poikkeusta perusoikeudesta tulee tulkita supistavasti. Viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että sananvapauden ja muiden perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin ja olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja että rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että pelkästään turvapaikkapuhuttelun tallentaminen ei merkitse yksittäisen viranhaltijan yksityisyydensuojan loukkaamista. Puhuttelun tallennus kohdistuu puhuttelutilaisuuden olosuhteisiin yleisesti eikä erityisesti viranhaltijan henkilöön, millä on merkitystä arvioinnissa. On oikeudellisesti eri asia, mikäli tallenne luovutetaan ulkopuoliselle luvattomasti. Tällöin hakija tai avustaja voi syyllistyä jopa rikokseen. Tämä arvioidaan kuitenkin jälkikäteen.

Sisäministeriö ilmoitti vastauksessaan, että se on neuvotellut asiasta Maahanmuuttoviraston kanssa. Maahanmuuttovirasto ei vastauksen mukaan kiellä hakijaa tai tämän asiamiestä tai avustajaa tallentamasta turvapaikkapuhuttelutilannetta. Maahanmuuttovirasto antaa kevään 2018 aikana ohjeen asiakaspalvelutilanteen tallentamisesta turvapaikkayksikössä asiakkaan toimesta.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_211_1_2017.pdf

« Takaisin

Lastensuojelupalveluja tulee saada kiiretilanteissakin ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/210/1/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon näkemyksensä, että lastensuojelun asiakkailla on oikeus saada palvelunsa omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

Kaupungilla oli vaikeuksia järjestää kiireellisissä tilanteissa lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja ruotsin kielellä. Muilta osin palvelut pystyttiin järjestämään ruotsiksi. Kaupunki vetosi vaikeuteen rekrytoida ruotsin kieltä osaavia työntekijöitä ja ruotsinkielisten asiakkaiden vähäiseen määrään.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan oman kielen, suomen tai ruotsin, käyttäminen on subjektiivinen oikeus, jonka toteutuminen viranomaisen on turvattava. Viranomaisen on sen vuoksi järjestettävä toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti jokaisessa tilanteessa.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_210_1_2017.pdf

« Takaisin

Hallintokantelu olisi tullut kirjata viipymättä

Diaarinumero: OKV/1077/1/2016
Antopäivä: 11.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Poliisihallituksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli lähettänyt Poliisihallitukselle poliisilaitoksen menettelyä koskeneen hallintokantelun. Poliisihallituksen kirjaamossa kantelukirjoitukseen oli sen saapumispäivänä merkitty saapumisleima, mutta asia oli kirjattu vasta lähes vuosi myöhemmin, kun oikeuskanslerinvirastosta oli tiedusteltu asian käsittelyvaihetta.

Kirjaamisen viipymisen syy jäi jossain määrin avoimeksi. Poliisihallitus kertoi selvityksessään muun muassa saapuneen postin määrän kasvaneen merkittävästi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, etteivät Poliisihallituksen esittämät seikat olleet oikeudellisesti hyväksyttävä syy kirjaamisviiveelle ja sen myötä kantelun käsittelyn viivästymiselle.

OKV_1077_1_2016.pdf

« Takaisin

« Edellinen 1 / 12