Ratkaisut

Hallintoasiat tulee ratkaista viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1296/1/2015
Antopäivä: 30.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti maakunnan hallituksen huomiota siihen, että oikaisuvaatimukset ja hakemukset tulee käsitellä lain mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Tapauksessa oli kanneltu muun ohessa siitä, että maakunnan hallinnossa ei ole käsitelty rekisterimerkintöihin liittyviä oikaisuvaatimuksia eikä hakemuksia, jotka koskivat kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamista.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1296_1_2015.pdf

« Takaisin

Asiakirjapyynnön käsittelyssä on noudatettava julkisuuslakia

Diaarinumero: OKV/1610/1/2015 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/635/1/2016
Antopäivä: 28.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin hyvinvointitoimialan huomiota tietopyyntöasioissa noudatettavien julkisuuslain menettelysäännösten oikeanlaiseen ja täsmälliseen soveltamiseen.

Kantelija oli kaupungin hyvinvointilautakunnalle tekemissään oikaisuvaatimuksissa pyytänyt kahteen kertaan samaa asiakirjaa. Koska oikaisuvaatimuksiin sisältyneitä pyyntöjä ei kaupungin hallinnossa tunnistettu asiakirjapyynnöiksi, niihin ei vastattu ennen kuin apulaisoikeuskansleri pyysi selvitystä asiassa. Kantelijan ensimmäisestä asiakirjapyynnöstä oli tällöin kulunut yhdeksän kuukautta. Pyyntöön annetusta päätöksestä ei ilmennyt, oliko se viranomaisen vai viranhaltijan päätös.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiakirjapyynnöt tulee käsitellä julkisuuslain mukaisissa määräajoissa ja niihin tulee antaa valituskelpoinen päätös. Tämä edellyttää tehtyjen asiakirjapyyntöjen tunnistamista. Apulaisoikeuskanslerin mukaan pyynnöt olisi pitänyt tunnistaa sekä kirjaamossa että oikaisuvaatimuksia käsitelleessä hallinnossa. Asiakirjapyyntöön annetun päätöksen ristiriitaiset sanamuodot antoivat viitteitä siitä, ettei päätöksen tekijällä ollut selvää käsitystä siitä, mitä päätöstä hän oli tekemässä ja missä ominaisuudessa.

okv_1610_1_2015.pdf

« Takaisin

Vammaispalvelulain mukaisen ohjaus- ja auttamistehtävän luonne on epäselvä

Diaarinumero: OKV/882/1/2015 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/883/1/2015, OKV/884/1/2015
Antopäivä: 22.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoo, että vammaislainsäädännön uudistamisessa on syytä kiinnittää huomiota ohjaus- ja auttamistehtävää koskevan sääntelyn selkeyteen. Hän saattoi kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Kunnalla on vammaispalvelulain mukaan velvollisuus ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa silloin, kun vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. Kantelussa oli kysymys muun muassa siitä, onko tämä ohjaus- ja auttamistehtävä julkinen hallintotehtävä ja voidaanko tehtävä antaa yksityisen tahon hoidettavaksi.

Ohjaus- ja auttamistehtävän sisällöstä on hyvin erilaisia näkemyksiä, ja lainkohtaa on sen soveltamiskäytännössä tulkittu laajasti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että paraikaa valmisteltavana olevassa vammaislainsäädännön uudistamisessa tulee kiinnittää huomiota ohjaus- ja auttamistehtävää koskevien säännösten selkeyteen, tehtävän sisältöön ja sen oikeudelliseen luonteeseen sekä kyseisten seikkojen lainsäädännölle asettamiin vaatimuksiin. Tehtävän selkeämpi määrittely ehkäisisi erilaisia tulkintoja ja siten parantaisi työnantajana toimivien vaikeavammaisten yhdenvertaisuutta toisiinsa nähden.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan ohjaus- ja auttamistehtävä sisältää sekä julkisia hallintotehtäviä että muunlaisia tehtäviä. Velvoitteella on olemassa yleisemmän neuvonnan käsittävä ydin, jonka lisäksi tehtävä laajenee ja/tai syvenee sen mukaan, minkälaista ohjausta ja apua henkilö tarvitsee.

Ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa annetut säännökset antoivat kunnalle yleisluonteisen ja väljän valtuutuksen päättää, mistä sen järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hankitaan. Ohjaamiseen ja auttamiseen liittyvien palveluiden antaminen yksityisten toimijoiden hoidettavaksi ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan ollut kyseisenä ajankohtana sovelletun sääntelyn vastaista. Nykyisen perustuslain mukaan julkisten hallintotehtävien hoitaminen kuuluu pääsääntöisesti viranomaisille ja niitä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että edellä mainitut säännökset eivät täytä nykyisen perustuslain asettamia vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.

okv_882_1_2015.pdf

« Takaisin

Esitutkinta tulee suorittaa viipymättä

Diaarinumero: OKV/658/1/2016
Antopäivä: 21.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä.

Kolme samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta esitutkintaa olivat poliisilaitoksella vireillä suhteellisen pitkään. Yksi asioista oli vireillä 2 vuotta ja 4 kuukautta ja toiset kaksi asiaa molemmat lähes puolitoista vuotta. Selvityksen mukaan esitutkinnat olisi voitu päättää todisteiden puutteessa jo noin vuotta aikaisemmin, mutta päättäminen oli viivästynyt muun muassa siksi, että poliisilaitoksella oli priorisoitu muita, vanhentumisvaarassa olevia esitutkintoja. Yhdessä esitutkinnassa tutkinnanjohtajuutta ei ollut heti siirretty toiselle henkilölle tutkinnanjohtajan jäätyä virkavapaalle.

Poliisihallitus katsoi lausunnossaan, että poliisilaitos oli kuitenkin toiminut kohtuullisen aktiivisesti, kun huomioon otetaan henkilövaihdokset ja se, ettei rikoksia ollut vanhentunut esitutkinnan aikana. Esitutkinnalle ei myöskään voida asettaa yleistä enimmäiskestoa. Poliisihallituksen mukaan esitutkintoja olisi kiiretilanteesta huolimatta voitu saattaa päätökseen nopeammalla aikataululla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen arvioon.

Päätös (ruotsiksi):

okv_658_1_2016.pdf

« Takaisin

Asiakirjapyyntöön on annettava perusteltu, valituskelpoinen päätös

Diaarinumero: OKV/301/1/2016
Antopäivä: 21.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin toimialan ja kaupunginhallituksen huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin säännöksiin.

Kantelijat olivat pyytäneet kaupungilta kopiota kaivutyöhön liittyneen ns. välikatselmuksen pöytäkirjasta. Kaupunki oli vastannut, ettei välikatselmuksista ole yleensä laadittu pöytäkirjoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tietopyyntöä koskevia julkisuuslain menettelysäännöksiä on noudatettava myös silloin, kun viranomaisella ei ole pyydettyä tietoa. Kantelijoille olisi tullut ilmoittaa selkeästi asiakirjan antamisesta kieltäytymisen syy ja antaa heille tieto siitä, että päätökseen voi hakea muutosta.

okv_301_1_2016.pdf

« Takaisin

Tiedusteluun olisi tullut vastata kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/1307/1/2016
Antopäivä: 19.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen vastata kohtuullisessa ajassa viranomaisen toimintaa koskeviin yleisluonteisiin tiedusteluihin.

Kantelija oli tiedustellut poliisilaitokselta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden maastapoistamiskäytäntöihin liittyviä seikkoja. Hän sai kirjoitukseensa ja kahteen muistutuskirjoitukseensa vastaanottokuittaukset mutta ei vastausta varsinaisiin kysymyksiin. Poliisilaitoksen mukaan kantelijan kirjoitus oli kiertänyt poliisilaitoksessa noin kuukauden ajan ennen kuin se oli toimitettu maastapoistamisasioista vastaavalle komisariolle. Tämä oli kertomansa mukaan unohtanut vastata tiedusteluun kiireellisimpien tehtävien vuoksi. Lopulta toinen komisario lähetti kantelijalle vastauskirjeen noin 2,5 kuukautta tiedustelun saapumisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että tiedusteluun ei ollut vastattu kohtuullisessa ajassa.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1307_1_2016.pdf

« Takaisin

Valitukset on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/1095/1/2016 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1349/1/2016, OKV/1446/1/2016
Antopäivä: 15.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallinto-oikeuden ylituomarin huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että valitusasiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli valittanut hallinto-oikeuteen vammaispalvelulain mukaisten palveluiden saamisesta. Valitusten käsittely oli kestänyt toisessa tapauksessa 19 kuukautta ja toisessa 16,5 kuukautta, kun kyseisen asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika oli 10,2 kuukautta.

Perustuslain turvaama asioiden asianmukainen käsittely tarkoittaa muun muassa kohtuullisia käsittelyaikoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asioiden käsittely oli kantelijan tapauksessa aiheettomasti viivästynyt, vaikka huomioon otettaisiin kyseisiin valitusasioihin liittyneet erityispiirteet.

okv_1095_1_2016.pdf

« Takaisin

Aluehallintoviraston olisi tullut perustella kanteluratkaisunsa tarkemmin

Diaarinumero: OKV/1734/1/2015
Antopäivä: 12.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi aluehallintoviraston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan viraston antaman ratkaisun niukat perustelut eivät täysin täyttäneet hallintolain vaatimuksia.

Kantelija oli kannellut aluehallintovirastoon siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei ollut vastannut hänen esittämäänsä tiedusteluun. Aluehallintoviraston ratkaisussa todettiin, ettei virasto pitänyt tarkoituksenmukaisena selvittää, missä ajassa kantelijan yksittäisiin yhteydenottoihin oli vastattu. Ratkaisussa todettiin myös, että aluehallintovirasto oli jo aiemmissa päätöksissään antanut kuntayhtymälle yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta. Kantelija oli edeltävien vuosien aikana tehnyt noin sata kantelua, joihin kaikkiin oli vastattu.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelumenettelyn tarkoituksena on, että viranomaisen menettelyn virheellisyyttä epäilevä voi saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi. Kanteluratkaisusta kantelija saa valvovan viranomaisen arvion menettelyn lainmukaisuudesta. Ratkaisun perustelut vaikuttavat siihen, miten luotettavaksi kantelija kokee sekä valvovan että valvottavan viranomaisen toiminnan. 

Kanteluratkaisun niukkoja perusteluja voi perustella hallintolain mukaisella mahdollisuudella harkintaan asian käsittelyssä. Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu, että kanteluratkaisussa tulee todeta ratkaisun perusteet silloinkin, kun kantelu ei aiheuta toimenpiteitä.

Vaikka aluehallintoviraston antaman ratkaisun perusteluissa on viitattu samasta asiasta aiemmin annettuihin ratkaisuihin, niukat perustelut ovat olleet omiaan aiheuttamaan kantelijassa epätietoisuutta. Tarkempi perusteleminen olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan voinut tapahtua toteamalla kuntayhtymälle tiedoksi lähetetyssä ratkaisussa nimenomaisesti, että viranomaisille lähetettyihin asiallisiin tiedusteluihin on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisussa olisi myös voinut selostaa yksityiskohtaisemmin kuntayhtymälle aiemmissa päätöksissä annettua yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta.

okv_1734_1_2015.pdf

« Takaisin

Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1198/1/2016
Antopäivä: 9.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota toimeentulotukihakemusten viivytyksettömään käsittelyyn. Kunta ei ollut käsitellyt täydentävää toimeentulotukea koskevaa hakemusta säädetyssä määräajassa. Viivästyminen oli johtunut siitä, että asiaa käsitellyt sosiaalityöntekijä oli erehdyksessä luokitellut hakemuksen ennenaikaisesti tehdyksi perustoimeentulotukihakemukseksi.

okv_1198_1_2016.pdf

« Takaisin

Hallintokantelu olisi tullut käsitellä ilman aiheetonta viivytystä

Diaarinumero: OKV/1320/1/2016
Antopäivä: 9.12.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. 

Hallintokantelun käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt yli kaksi vuotta. Aluehallintoviraston mukaan käsittelyajan pituuteen oli vaikuttanut sekä kanteluasioiden käsittelyn ruuhkautuminen että asian esittelijänä olleen ylitarkastajan menettely.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että käsittelyaikaa ei voitu pitää kantelijan kannalta hyväksyttävänä. Kahden vuoden käsittelyaika sisälsi noin vuoden pituisen toimenpiteettömän jakson ennen asian siirtämistä ylitarkastajan esiteltäväksi. Kanteluiden käsittelyprosessissa tulee varmistaa, että tällaista käsittelyn pysähtymistä ei tapahdu. Myöskään henkilöstöpulalla ja sen aiheuttamalla käsittelyn ruuhkautumisella ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu.

okv_1320_1_2016.pdf

« Takaisin

« Edellinen 1 / 14