Ratkaisut

Salassa pidettävien tietojen paljastaminen nimitysmuistiossa

Diaarinumero: OKV/1097/1/2015
Antopäivä: 19.7.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevassa muistiossa selostettiin virkasuhteen hakijoille tehtyjen soveltuvuusarviointien tuloksia. Virkanimityksen perustelut sisältävä muistio on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, mutta soveltuvuusarviointien tulokset ovat salassa pidettäviä tietoja. Soveltuvuusarvioinnin tulosten paljastaminen loukkasi näin ollen hakijoiden yksityiselämän suojaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota hakijoita koskevien tietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevien säännösten noudattamiseen virkanimitysten valmistelussa.

okv_1097_1_2015.pdf

Esitutkinnan viipymiset Pohjanmaan poliisilaitoksella

Diaarinumero: OKV/5/50/2014 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/9/50/2014
Antopäivä: 18.7.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Oikeuskanslerinvirastoon on viime vuosien aikana saapunut useita nykyisin Pohjanmaan poliisilaitoksen muodostavien poliisilaitosten esitutkinnan viipymistä koskevia kanteluita. Esitutkinnan kesto Pohjanmaan poliisilaitoksella otettiin sen vuoksi oikeuskanslerinvirastossa omasta aloitteesta laajemminkin selvitettäväksi.

Pohjanmaan poliisilaitoksen pitkien tutkinta-aikojen ja asiasta laillisuusvalvontaviranomaisilta saatujen huomautusten johdosta poliisilaitoksella käynnistettiin projekti pitkään tutkinnassa olleiden rikosasioiden tutkimiseksi. Poliisipäällikkö määräsi ajalle 1.9.2015 – 31.1.2016 projektin, jossa kullekin kolmelle rikostorjuntasektorille palkattiin kaksi tutkijaa, joiden tehtävänä oli erillisen suunnitelman mukaisesti tutkia juttuja, joiden tutkinta-aika oli jostain syystä venynyt.  Projekti jatkuu edelleen yhden rikostorjuntasektorin osalta.

Projektin ja muiden toimenpiteiden myötä rikostutkinnan keston hallinta on merkittävästi paremmassa kunnossa kuin aiemmin. Poliisilaitoksen johto on ottanut tämän asian yhdeksi pääpriorisoinneistaan ja kertoo tulevansa sitä seuraamaan ja tarvittaessa asian vaatimilla toimenpiteillä ohjaamaan.

Pohjanmaan poliisilaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin rikostutkinnan keston seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Vuonna 2015 aloitettu projekti pitkään tutkinnassa olleiden rikosjuttujen tutkimiseksi on tuottanut sen tuloksen, johon sillä on pyritty.

Asia ei antanut sen vuoksi aihetta muihin apulaisoikeuskanslerin sijaisen toimenpiteisiin kuin että Pohjanmaan poliisilaitosta pyydettiin toimittamaan oikeuskanslerinvirastoon vielä 31.12.2016 raportti tuolloin yli vuoden vireillä olleiden rikosasioiden tutkinnan tilanteesta. 

okv_5_50_2014.pdf

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/5/30/2016
Antopäivä: 15.7.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa ilmeni, että vastaaja oli muiden hänelle syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu 8.8.2011 tehdystä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ankarin rangaistus teosta on enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaan syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan tekoa koskeva haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi 7.2.2015, eli vasta sen jälkeen, kun syyteoikeus teosta oli jo vanhentunut.

Asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari myönsi selvityksessään tuomion olleen virheellinen, kun vastaaja oli tuomittu kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta siitä huolimatta, että syyteoikeus teosta oli vanhentunut. Puheenjohtaja kertoi virheen tapahtuneen huomaamattomuudesta. Syytekohta oli liittynyt suurempaan rikoskokonaisuuteen.

Nyt kyseessä olevan kaltainen virhe voisi tulla arvioitavaksi rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna tuottamuksellisena virkarikoksena. Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat. Vähäisyyden arvioinnille ei ole lainsäädännössä tai lain esitöissä esitetty kriteerejä. Lain esitöiden mukaan säännöksillä ei ole tarkoin määriteltävissä, milloin virkavelvollisuuden rikkomista voidaan pitää vähäisenä, ja sen arviointi jäisi näissä tapauksissa syyttäjäviranomaisen ja viime kädessä tuomioistuimen harkittavaksi. Asiaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että hallituksen esityksen mukaan vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön mukaan viranomaisten tulee kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa tuomioistuinmenettelyn käynnistämisessä tuottamuksellisten virkarikosten takia varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.

Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta rangaistusta lain mukaan ei voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Tällaista virhettä on lähtökohtaisesti pidettävä luonteeltaan vakavana. Käräjätuomarin virheestä ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen käytettävissä olevien tietojen mukaan ollut aiheutunut vahinkoa kysymyksessä olevan rikosasian asianosaisille, koska hovioikeus oli hylännyt käräjäoikeuden syyksilukeman kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta syyteoikeuden vanhentumisen perusteella. Hovioikeus oli katsonut, että syytteen hylkäämisellä ei ollut rangaistuksen mittaamisessa tässä tapauksessa sanottavaa merkitystä, eikä se ollut muuttanut käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että vaikka virhe oli omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella eli lainkäyttöratkaisun tekemisessä, virhettä oli edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen pidettävä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan jos virkamies, julkisyhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle, mikäli hän ei harkitse olevan tarvetta syytteen nostamiseen.

Edellä kerrotuilla perusteilla apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.

Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattaminen

Diaarinumero: OKV/19/31/2016
Antopäivä: 6.7.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Hovioikeus ilmoitti oikeuskanslerille, että käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan kunnianloukkauksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Koska kunnianloukkauksesta on säädetty rangaistukseksi sakkoa, oli käräjäoikeus tuominnut vastaajan laissa säädettyä ankarampaan rangaistukseen. Menettely oli vastoin perustuslaissa säädettyä rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta. Tuomiosta oli valitettu hovioikeuteen, joka oli hylännyt syytteen toteennäyttämättömänä.

Oikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle huomautuksen.

okv_19_31_2016.pdf

Määräaikaisia virkasuhteita koskeva päätös on tehtävä

Diaarinumero: OKV/1308/1/2015
Antopäivä: 5.7.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Hallintolain mukaisesti kaupungin olisi tullut tehdä kirjallinen ja perusteltu päätös koskien julkisessa haussa olleita opettajan määräaikaisia virkasuhteita. Päätökseen olisi myös tullut liittää ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Perustellut hallintopäätökset oikaisuvaatimusosoituksineen olisi tullut antaa tiedoksi asianosaisille kuntalaissa säädetyllä tavalla. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville (vanha kuntalaki 365/1995).

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi lisäksi, että tapaukseen sovellettavasta lainsäädännöstä ei saanut tukea sille menettelylle, että hakijan tulisi itse toimia aktiivisesti saadakseen kirjallisen päätöksen oikaisuvaatimusosoituksineen.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1308_1_2015.pdf

Salassa pidettävien tietojen oikeudeton luovutus

Diaarinumero: OKV/1290/1/2015
Antopäivä: 5.7.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kaupunki oli antanut henkilölle esiintymiskiellon. Asiaa valituksena hallinto-oikeudessa käsiteltäessä  kaupunki esitti asiakirjoja, joista kaupungin mukaan ilmeni annettua esiintymiskieltoa tukevia seikkoja. Näiden ohella asiakirjoista ilmeni kyseiseen prosessiin liittymättömästä henkilöstä salassa pidettäviä tietoja.

Tämän sivullisen henkilön kanteluun antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että sosiaalihuollon viranomainen voi luovuttaa tuomioistuimelle salassapidettäviä tietoja vain laissa erikseen säädellyissä tilanteissa, jollaisesta ei ollut nyt kyse.

Hyvän hallinnon suhteellisuusperiaatteen mukaan viranomaisen on mitoitettava toimintansa alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus. Kyseisillä, sivullista henkilöä koskeneilla tiedoilla ei ollut merkitystä esiintymiskiellon perusteita arvioitaessa ja ne olisi asiakirjoissa voitu vaikeuksitta peittää.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota velvollisuuteen noudattaa asiakirjojen salassapitoa koskevia lain säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita.

Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1693/1/2015
Antopäivä: 4.7.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Poliisin tutkinnanjohtaja oli päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa epäiltyä tuomarien virkarikosta koskeneessa asiassa. Hän oli perustellut päätöstään viittaamalla hänelle oikeuskanslerinvirastosta poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyönä välitettyyn oikeuskanslerin arvioon ja toteamalla, ettei asiassa ilmennyt "sellaisia rikosoikeudellisia elementtejä tai tosiasioita, joiden nojalla asia etenisi rikosprosessissa". Asiassa tutkintapyynnön tehnyt kantelija arvosteli kantelussaan päätöksen puutteellista perustelemista ja sitä, että tutkinnanjohtaja ei ollut vastannut kantelijan hänelle tekemään tiedusteluun esitutkintapäätöksen perusteista.
 
Syytteen nostamisesta epäillystä tuomarin lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää perustuslain mukaan oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies. Mainitunlaisten asioiden esitutkinnasta ja sen johtamisesta ei ole säädetty tavanomaisesta poikkeavasti. Tutkinnanjohtajan tulee kyseisissä asioissa normaaliin tapaan itsenäisesti harkita, toimitetaanko esitutkintaa vai ei. Tutkinnanjohtaja ei oikeuskanslerin arvion mukaan ollut asiassa perustellut päätöstään esitutkintalaissa edellytetyin tavoin.

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana asiassa toimineen rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätösten asianmukaiseen perustelemiseen ja hyvään hallintoon kuuluvaan velvollisuuteen vastata virkatehtäviin liittyviin asiallisiin tiedusteluihin.

okv__1693_1_2015.pdf

Ministeriö suhtautui liian passiivisesti epäilyyn avustuksen väärinkäytöstä

Diaarinumero: OKV/1772/1/2014
Antopäivä: 4.7.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli  myöntänyt  urheilustadionin kulkuporttien asentamiseen liikuntapaikka-avustuksen.  Kulkuportit asentaneen yhtiön mentyä konkurssiin  oli syntynyt epäily  avustuksen väärinkäytöstä.  Hankkeeseen oli mahdollista saada  valtion tukea puolet, mutta epäilyn  mukaan ministeriötä oli erehdytetty maksamaan kyseinen hanke kokonaisuudessaan.  Yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli ollut asiasta useaan otteeseen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja kertonut havainnoistaan sekä tehnyt rikosilmoituksen muun muassa epäillystä avustuspetoksesta. Avustuspetoksen osalta rikosilmoituksen tekemiseen johtanut epäily oli perustunut erityisesti siihen, että stadionia ylläpitävän kiinteistöosakeyhtiön ja kulkuportit asentaneen yhtiön välillä oli tehty kaksi samana päivänä päivättyä sopimusta, joista vain toinen oli esitetty ministeriölle. Ministeriölle esitetyssä sopimuksessa, johon myönnetty avustus oli perustunut,  kauppahinta oli ollut  kaksi kertaa suurempi kuin toisessa sopimuksessa. 

Sekä yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja että poliisi olivat myös rikosilmoituksen tekemisen jälkeen olleet asiasta  useaan otteeseen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Asiasta oli järjestetty myös tapaaminen poliisin ja ministeriön edustajien kesken. Asiaa käsitteli tuossa vaiheessa  nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, jonka ylitarkastaja  oli kuitenkin ilmoittanut poliisille, ettei tutkintaa avustuspetoksen osalta ollut tarpeen jatkaa. Tämä arvio oli selvityksen mukaan perustunut siihen, että paikallisen ELY-keskuksen mukaan kulkuportit oli asennettu paikalleen. Sittemmin noin puolen vuoden kuluttua kyseinen ylitarkastaja oli kuitenkin siirtänyt asian käsiteltäväksi ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikköön. Sisäisen tarkastuksen yksikkö katsoi sittemmin, että asiassa tulee ryhtyä toimenpiteisiin asian selvittämiseksi mahdollisen törkeän avustuspetoksen osalta. Ministeriöstä saadun tiedon mukaan asiassa esitetty vahingonkorvausvaatimus oli runsaat 70 000 euroa korkovaatimuksineen.  Asian käsittely kuitenkin viivästyi siten, että asianomistajan kertomus poliisille annettiin vasta runsaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun ministeriö sai rikosepäilystä tiedon.

Oikeuskansleri katsoi, että valtionavustusten asianmukainen valvonta edellyttää, että ministeriö ryhtyy välittömästi asianmukaisiin toimiin tapauksessa, jossa ministeriön oman tarkastustoiminnan yhteydessä on syntynyt rikosepäily tai epäily on muutoin tullut ministeriön tietoon. Asian käsittely ministeriössä oli tässä tapauksessa viivästynyt huomattavasti. Oikeuskansleri katsoi myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön menettelytapaohjeet tällaisia tilanteita varten ovat puutteelliset.

Oikeuskansleri saattoi opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon näkökohdat valtion avustusten valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hän pyysi ministeriötä kertomaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimiin se on ryhtynyt päätöksessä esitettyjen näkökohtien vuoksi ja lähetti päätöksensä tiedoksi myös Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi hän kiinnitti nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston yksikön johtajan ja ylitarkastajan sekä sisäisen tarkastuksen yksikön ylitarkastajan huomiota hyvän hallinnon ja virkamieslain edellyttämään asian viipymättömään käsittelyyn sekä huolellisuuteen ja tarkkuuteen virkatehtävien hoidossa.

okv_1772_1_2014.pdf

Syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/1515/1/2015
Antopäivä: 30.6.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Käräjäoikeus ei ollut rikosasiassa antanut haastetta tiedoksi vastaajalle ennen toissijaisen rangaistusvaatimuksen syyteoikeuden vanhentumista. Asian vireille tullessa aikaa syyteoikeuden vanhentumiseen oli kuitenkin ollut vain reilu kuukausi, mitä oli pidettävä kohtuullisen lyhyenä aikana. Menettelyn moitittavuutta arvioitaessa otettiin huomioon myös syylliseksi epäillyn edunvalvonnan tarpeesta aiheutuneet viivästykset. Tiedoksiantoasiakirjat olivat jääneet toimittamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota vanhentumisaikojen seuraamiseen ja tiedoksiantojen asianmukaiseen hoitamiseen.

Kielenkäytön selkeys lausunnoissa

Diaarinumero: OKV/1143/1/2015
Antopäivä: 29.6.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli ojitusilmoitusten johdosta antamissaan lausunnoissa antanut ohjeita, joiden tarkoituksena oli parantaa ympäristön tilaa ja joita kantelija kutsui "ehdoiksi". Ohjeilla ei kuitenkaan ollut oikeudellista sitovuutta, vaan ne olivat suositusluonteisia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä ei myöskään suoraan voinut seurata velvollisuutta hakea ojitushankkeelle lupaa.

Apulaisoikeuskansleri piti sinänsä hyvän hallinnon mukaisena ELY-keskuksen tapaa vastata saapuneisiin ojitusilmoituksiin. Hallinnon palveluperiaatteen ja hyvän kielenkäytön vaatimuksen mukaista olisi laatia lausunto siten, että siitä vielä selkeämmin kävisi ilmi tarkentavien ohjeiden suositusluonteisuus ja lausunnon oikeudellinen perusta sekä myös se, että oli mahdollista, että ehtojen noudattamatta jättäminen saattoi johtaa hankkeen luvanvaraisuuteen. Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä hyvästä hallinnosta ELY-keskuksen tietoon.

« Edellinen 1 / 77