Asianajajien valvonta

Asianajajien valvonta kuuluu ensisijaisesti Suomen Asianajajaliitolle. Liitto valvoo myös julkisia oikeusavustajia ja 1.1.2013 lukien myös luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Oikeuskansleri valvoo yleisen edun kannalta, että asianajajat eivät menettele asianajajalain ja hyvän asianajajatavan vastaisesti. Oikeuskanslerilla ei ole kuitenkaan toimivaltaa puuttua asianajajan työhön tai määrätä asianajajalle kurinpitorangaistusta.

Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätöksellä ratkaistuissa asioissa oikeuskanslerilla on mahdollisuus hakea valittamalla muutosta Helsingin hovioikeudesta. Suomen Asianajajaliitto lähettää oikeuskanslerille jäljennökset kaikista asianajajavalvonta-asioissa annetuista valvontalautakunnan päätöksistä. Päätökset tarkastetaan oikeuskanslerin muutoksenhakuharkintaa varten.

Asianajajan palkkiota koskevat erimielisyydet käsittelee ja ratkaisee Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta antamalla suosituksen palkkion määrästä. Suositus ei ole sitova. Asianosainen voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Oikeuskanslerin toimivalta ei ulotu palkkioriita-asiaan.