Lausunnot

Uusi ehdotus valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Diaarinumero: OKV/63/20/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että luonnoksessa ei ollut käsitelty perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jonka se oli antanut aiemmasta samaa asiaa koskeneesta hallituksen esityksestä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan uudessa esityksessä olisi kuitenkin perusteltua arvioida, miten se vastaa valiokunnan kannanottoja. Hänen mukaansa oli osin epäselvää, vastaako esitys valiokunnan esittämiä perustuslainmukaisuuden vaatimuksia.

OKV_63_20_2017.pdf

« Takaisin

Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva säätely

Diaarinumero: OKV/67/20/2017
Antopäivä: 12.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon muistioluonnoksesta, joka koski rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä. Lausuntopyynnöllä pyrittiin kartoittamaan alustavasti hallinnollisia sanktioita koskevan yleissääntelyn ja sääntelyperiaatteiden laatimisen tarvetta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan yleiselle sääntelylle voisi olla tarvetta, koska se voisi selkeyttää ja yhtenäistää menettelyjä seuraamusten määräämisessä. Myös asianosaisten kannalta voisi olla selkeämpää, jos menettelysäännökset olisivat yhteiset ja niistä säädettäisiin yhdessä säädöksessä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan yleissääntely voisi koskea lähinnä yleistä menettelyä seuraamusten määräämisessä ja siinä huomioon otettavia seikkoja. Hän katsoi, että mahdollista lakia säädettäessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota seuraamusten kohteena olevien oikeuksiin ja oikeusturvaan. Kaksoisrangaistavuuden kieltoa tulisi tarkastella paitsi sisällölliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen sanktion välinen suhde) myös menettelylliseltä (rikosoikeudellisen ja hallinnollisen prosessin välinen ajoituksellinen suhde) kannalta. Lisäksi seuraamusten oikeasuhtaisuutta ja kohtuullistamista arvioitaessa voisi olla tarpeen ottaa huomioon käytetyt välillisen hallintopakon keinot, kuten uhkasakot.

Apulaisoikeuskansleri piti kannatettavana myös lainvalmistelun tueksi tarkoitettujen sääntelyperiaatteiden kirjaamista. Hänen mukaansa seuraamusten sääntely erityislainsäädännössä on jatkossakin tarpeellista seuraamusten moninaisuuden vuoksi, mutta yhteiset sääntelyperiaatteet tekisivät sääntelystä yhtenäisempää. Lisäksi periaatteet voisivat ohjata säädösten valmistelijoita tarkastelemaan ja arvioimaan perusteellisesti seuraamusten säätämisen kannalta olennaisia seikkoja.

OKV_67_20_2017.pdf

« Takaisin

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Diaarinumero: OKV/60/20/2017
Antopäivä: 1.12.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon esityksestä lapsenhuoltolain uudistamiseksi ja totesi lain ajanmukaistamisen olevan tarpeen.

Lailla on tarkoitus parantaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Oikeuskansleri piti asianmukaisena sitä, että lapsen mielipiteen selvittämisestä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmällä ja laajemmalla säännöksellä. Lasta voitaisiin kuulla henkilökohtaisesti sekä sosiaaliviranomaisen selvityksen yhteydessä että tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa lasta voitaisiin kuulla myös siten, että hänen lisäkseen läsnä olisi vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen. Oikeuskansleri totesi, että säännös mahdollistaa lapsen edun huomioon ottamisen kuulemisessa.

Lailla pyritään myös oikeudenkäyntien nopeuttamiseen ja tarpeettomien uusintakäsittelyjen karsimiseen. Oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa ilmenee usein tyytymättömyyttä sosiaalilautakunnalta pyydettävien selvitysten viipymiseen, mikä kasvattaa oikeudenkäyntien kestoa. Oikeuskansleri kannatti ehdotusta, että tuomioistuimen olisi asetettava määräaika selvityksen laatimiselle ja että sen olisi yksilöitävä, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti tarvitaan. Oikeuskanslerin mukaan sosiaaliviranomaisilla tulee lisäksi olla riittävät resurssit selvitysten laatimiseen viivytyksettä.

Toistuvien huoltoriitojen ehkäisemiseksi esityksessä korotettaisiin kynnystä muuttaa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimen tulisi hylätä sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskeva hakemus jo kirjallisessa menettelyssä, jos on selvää, ettei hakemus ylitä muutoskynnystä. Oikeuskanslerin mukaan toistuvat huoltoriidat ovat haitallisia lapselle ja rasittavat tuomioistuinjärjestelmää, joten niiden vähentämiseen tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Oikeudenkäyntejä vähentäisi myös oikeuskanslerin kannattama ehdotus, että sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi olisi mahdollista määrätä jo tapaamisoikeudesta päätettäessä.

Oikeuskansleri kannatti lisäksi ehdotusta, että lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat voitaisiin ratkaista entistä laajemmin sosiaalilautakunnan vahvistamilla sopimuksilla tuomioistuinpäätösten sijaan. Hän arvioi, että muutoksen myötä asioiden käsittely saattaa nopeutua ja tulla joustavammaksi. Hän totesi kuitenkin, että tämä edellyttää lastenvalvojien kouluttamista ja riittäviä resursseja, jotta asianmukaiset palvelut voidaan turvata viivytyksettä.

Lastenvalvojien koulutus ja riittävät resurssit ovat oikeuskanslerin mukaan tärkeitä myös siksi, että lailla mahdollistettaisiin uusia sopimustyyppejä, kuten vuoroasuminen ja tapaamisoikeus lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Oikeuskansleri totesi, että säännös lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa saattaa lisätä oikeudenkäyntejä, jotka ovat lapselle kuormittavia. Vuoroasumiseen liittyen oikeuskansleri piti tärkeänä ehdotusta, että etuuksia ja oikeuksia koskevan erityislainsäädännön muutostarpeet kartoitetaan. Muuten esimerkiksi terveydenhuollon ja koululaiskuljetusten suhteen voi ilmetä ongelmia.

OKV_60_20_2017.pdf

« Takaisin

Luonnos laiksi Ruokavirastosta

Diaarinumero: OKV/64/20/2017
Antopäivä: 27.11.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, jossa ehdotetaan perustettavaksi Ruokavirasto. Ruokavirastoon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät sekä ne Maanmittauslaitoksen tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palveluiden tuottamiseen.

Oikeuskansleri piti tärkeänä turvata myös lainsäädännön avulla se, että virasto pystyy hoitamaan perustehtävänsä häiriöttä. Muun muassa tietojärjestelmien katkeamaton toimivuus tulee ottaa huomioon tehtävien siirtyessä vanhoista virastoista uuteen. Oikeuskansleri viittasi tässä lakiesityksen nykytilan arviointia koskevaan osuuteen, jossa todettiin Maaseutuvirastolla olleen vaikeuksia tietojärjestelmien kehittämisessä ja niistä johtuvia viivästyksiä tukien maksamisessa.

Oikeuskansleri totesi myös, että viraston viranomaistehtävät ja rooli myytävien tilauspalveluiden tuottamisessa tulisivat olla selkeästi erotettavissa toisistaan. Hän viittasi lakiluonnoksen kohtaan, jonka mukaan virasto voisi tilauksesta tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluita.

OKV_64_20_2017.pdf

« Takaisin

Puolustusministerille suositus arvioida toimintaansa säätiössä

Diaarinumero: OKV/55/20/2017
Antopäivä: 12.10.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi puolustusministeriön pyynnöstä lausunnon puolustusministerin asemasta Maanpuolustuksen kannatussäätiössä. Säätiön sääntöjen mukaan puolustusministeri toimii säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Oikeuskanslerin mukaan puolustusministerin tehtävä säätiössä ei kuulu ministerin virkatehtäviin, mutta säätiön tehtävien hoitoon ei ole oikeudellista estettä. Oikeuskansleri piti kuitenkin suositeltavana, että puolustusministeri arvioisi valtioneuvoston jäsenen aseman kannalta säätiön tehtäviin liittyviä mahdollisia riskejä.

OKV_55_20_2017.pdf

« Takaisin

Sähköisen asioinnin lainmuutostarpeet

Diaarinumero: OKV/58/20/2017
Antopäivä: 25.9.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi lausunnon työryhmäraportista, jossa on arvioitu mahdollisuuksia lisätä sähköisen asioinnin käyttöä viranomaistoiminnassa. Oikeuskansleri totesi kannattavansa asiointia koskevan lainsäädännön uudistamista ja yhtenäistämistä niin, ettei sähköisestä asioinnista säädettäisi erikseen.

Oikeuskansleri katsoi sähköisen asioinnin käytön muodostuvan pääsääntöiseksi tavaksi toimia, jos palveluista tehdään riittävän helppokäyttöisiä ja selkeitä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta ei kuitenkaan ole perusteltua, että sähköistä tiedoksiantoa voisi käyttää kaikille, jotka eivät erikseen ole ilmoittaneet käyttävänsä muita palvelukanavia. Lisäksi oikeuskansleri piti arveluttavana raportissa esitettyä ajatusta siitä, että sähköisen asioinnin käyttöön ohjattaisiin vaikeuttamalla muiden asiointitapojen käyttöä.

Oikeuskansleri nosti myös esiin, että sähköisen asioinnin laajentamisen yhteydessä epävirallisen avustajan käyttö vaikeutuu. Viranomaislomakkeiden täytössä ja tarkistamisessa on perinteisesti turvauduttu osaavampien perheenjäsenten, sukulaisten ja tuttavien apuun ilman valtakirjoja ja virallisia valtuutussuhteita. Oikeuskanslerin mukaan viranomaisten sähköisiä palveluita kehitettäessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei tällainen epävirallinen avustaminen vaikeudu.

OKV_58_20_2017.pdf

« Takaisin

Luonnos Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Diaarinumero: OKV/42/20/2017
Antopäivä: 15.9.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi. Hän keskittyi lausunnossaan niihin säännösehdotuksiin, jotka ovat uusia verrattuna nykyiseen itsehallintolakiin, sekä lisäksi menettelyllisiin kysymyksiin ja perustelujen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota muun muassa säännösehdotuksiin, jotka koskevat Ahvenanmaan hallituksen jäsenten virkasyytettä, eduskunnan ja maakuntapäivien lainsäädäntövallan jakoa sekä kansainvälisiä velvoitteita.

OKV_42_20_2017.pdf

« Takaisin

Valtioneuvoston yleisistunnon toimivalta keskushallinnon ohjauksessa

Diaarinumero: OKV/30/20/2017
Antopäivä: 19.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon maakuntauudistusta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotettiin perustettavaksi valtion lupa- ja valvontavirasto, joka olisi valtioneuvoston alainen keskushallinnon virasto. Virastoa ohjaisi kahdeksan ministeriötä. Jos ministeriöt eivät pääsisi ohjaukseen kuuluvasta asiasta yksimielisyyteen, asia ratkaistaisiin valtioneuvoston yleisistunnossa.

Apulaisoikeuskansleri totesi valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välisen ratkaisuvallan jaon perustuvan perustuslain säännöksiin. Niiden mukaan yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Apulaisoikeuskanslerin mukaan valmistelussa oli vielä arvioitava, oliko ministeriöiden välinen erimielisyys perustuslaissa tarkoitettu peruste asian käsittelyyn yleistunnossa. Lisäksi valmistelussa oli selvitettävä ehdotetun menettelyn suhde nykyisiin ratkaisuvallan jakoa koskeviin säännöksiin.

OKV_30_20_2017.pdf

« Takaisin

Tiedustelulainsäädäntöön liittyvät työryhmämietinnöt

Diaarinumero: OKV/27/20/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/28/20/2017, OKV/31/20/2017, OKV/9/21/2017
Antopäivä: 15.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi neljä lausuntoa tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä työryhmämietinnöistä. Sisäministeriön ja puolustusministeriön työryhmät ovat valmistelleet ehdotukset uudeksi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännöksi, ja oikeusministeriössä ja eduskunnassa on laadittu ehdotukset tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta ja parlamentaarisesta valvonnasta.

Siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille ehdotetaan uusia, merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että siviili- ja sotilastiedustelun välinen suhde jää tietyiltä osin varsin epämääräiseksi, sillä tiedustelutoimet ja -valtuudet ovat monilta osin lähes samoja. Kovin laajasti sisäministeriön ja puolustusministeriön mietinnöissä ei ylipäätään perustella myöskään sitä, että aiemmista kaavailuista poiketen ulkomaan tiedustelutoimivaltuuksien käyttö mahdollistettaisiin myös kotimaassa. Lisäksi mietinnöissä on varsin vaikeaselkoisesti selostettu erityisesti tietojärjestelmätiedustelun käsitteen ulottuvuus.

Mietinnöistä ei myöskään saa kovin tarkkaa kuvaa siitä, mihin ja kuinka laajaan aineistoon tiedustelutoimintaan kuuluva ns. tietoliikennetiedustelu voisi kohdistua. Yksityiselämän suojan kannalta keskeistä on muun muassa se, kuinka täsmällisiä ja tarkkarajaisia tietojen seulonnassa käytettävät hakuehdot olisivat. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti tärkeänä mietinnössä korostettua tarkoitusta, että sivullisten henkilöiden nauttiman luottamuksellisen viestin suojan ydinalue turvattaisiin mahdollisimman pitkälle. Hän piti tässä mielessä huomion arvoisena sitä, ettei seulontavaiheen hakuehto saisi ehdotuksen mukaan kuvata viestin sisältöä. Toisaalta seulontavaiheen hakuehtoja koskevat rajoitukset voisivat johtaa yleisluontoisempien hakuehtojen käyttöön, mitä ei voida pitää toivottavana, koska seulotun aineiston jatkokäsittelyssä voitaisiin selvittää viestin sisältö ja muut luottamukselliset tiedot.

Uusilla salassa käytettävillä tiedustelumenetelmillä puututtaisiin yksilön perusoikeuksiin, kuten yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Yksilön oikeusturvan toteutuminen ja luottamus tiedustelutoiminnan asianmukaisuuteen tuleekin turvata mahdollisimman tehokkaalla ja uskottavalla valvonnalla. Tiedustelun laillisuusvalvonnasta huolehtisi ehdotuksen mukaan uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu, ja lisäksi eduskuntaan perustettaisiin tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa varten tiedusteluvalvontavaliokunta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi näkemykseen, että eri valvontamuodot täydentävät toisiaan ja muodostavat tehokkaan valvonnan kokonaisuuden.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen mainitsi, että tiedusteluvaltuutetulla olisi tärkeää olla vahvat toimivaltuudet sekä riippumaton ja itsenäinen asema. Tiedusteluvaltuutetun toiminnolla olisi myös oltava riittävät resurssit. Hän piti tärkeänä, että jokaisella olisi laajat mahdollisuudet saattaa tiedustelutoimintaa koskevia seikkoja tiedusteluvaltuutetun arvioitavaksi. Hän piti perusteltuna sitä, että tiedusteluvalvontavaliokunnalla olisi laajat tiedonsaantioikeudet, mutta toisaalta salassapitokysymyksiin olisi hänen mukaansa kiinnitettävä erityistä huomiota. Hän piti niin ikään perusteltuna sitä, että valiokunnalla olisi oikeus ottaa asioita käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan yksinomaan tiedusteluvaltuutetun ja tiedusteluvalvontavaliokunnan harjoittama valvonta ei kuitenkaan ole riittävää, vaan myös esimerkiksi tiedustelutoimintaa suorittavien viranomaisten sisäisen laillisuusvalvonnan tulee olla asianmukaisesti järjestettyä. Siviili- ja sotilasviranomaisten suorittamaan tiedustelutoimintaan kohdistuva sisäinen ja ulkoinen, niin ennakollinen, reaaliaikainen kuin jälkikäteinen valvonta (sisältäen sekä laillisuusvalvonnan että parlamentaarisen valvonnan) on kokonaisuus, jolla tiedustelutoiminnan tulisi olla tehokkaasti ja uskottavasti valvottua, jolloin luottamus siihen voi aidosti säilyä.

OKV_27_20_2017.pdf

OKV_28_20_2017.pdf

OKV_31_20_2017.pdf

OKV_9_21_2017.pdf

« Takaisin

Mietintö tuomioistuinviraston perustamisesta

Diaarinumero: OKV/29/20/2017
Antopäivä: 13.6.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi lausunnon tuomioistuinviraston perustamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä ja totesi kannattavansa viraston perustamista.

Mietinnössä ehdotetaan, että tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttäisi tuomarienemmistöinen johtokunta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan johtokunnan tuomarijäsenten asema voi muodostua esteellisyysnäkökohtien kannalta ongelmalliseksi, jos johtokunnan tehtäviin kuuluisi ehdotuksen mukaisesti päättää määrärahojen ja virkojen jakamisesta tuomioistuimille. Lisäksi mietinnön perusteella jää epäselväksi, miten ehdokkaat tuomarijäseniksi nimettäisiin tilanteessa, jossa hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuimien päällikkötuomarit eivät saavuta ehdokasasettelusta yhteisymmärrystä.

« Takaisin

« Edellinen 1 / 2