Kantelu

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.

Oikeuskansleri voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Oikeuskanslerilla on oikeus tehdä tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä.

Oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan tahon menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä tai jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä (31.5.2011 saakka aika oli viisi vuotta). Kantelijalle ilmoitetaan viivytyksettä, mikäli asiassa ei tästä syystä ryhdytä toimenpiteisiin. Lisäksi kantelijalle ilmoitetaan, jos asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelijalle ilmoitetaan myös, jos asiaa ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa siksi, että asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinä voidaan hakea muutosta. Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa. Tästä syystä oikeuskansleri ei yleensä käsittele kanteluja, jotka koskevat puolustusvoimia. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele kanteluja, jotka koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Oikeuskansleri siirtää tällaisissa tapauksissa kantelun oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

Mitä kantelusta seuraa?

Kantelun seuraukset riippuvat siitä mitä asian selvittelyssä tulee ilmi.

 Oikeuskansleri voi

  • nostaa syytteen, jos asiassa ilmenee vakava lainvastaisuus
  • antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa
  • saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä
  • kiinnittää viranomaisen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin
  • tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi
  • kiinnittää huomiota lainsäädännössä havaittuun puutteeseen ja tehdä esityksen puutteen poistamiseksi
  • tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksen erimielisyyden sopimiseksi tai suositella viranomaista hyvittämään aiheutuneen vahingon.

Henkilötietojen käsittely

Ks. Henkilötietojen käsittely