Poliisin ei pidä kirjata lähisukulaistaan koskevaa rikosilmoitusta

6.10.2005

Poliisin on syytä pidättäytyä kirjaamasta lähisukulaistaan koskevaa rikosilmoitusta, toteaa apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka tuoreessa päätöksessään. Poliisin on päätöksen mukaan syytä myös pidättäytyä osallistumasta kotietsintään asiassa, jossa hänen lähiomaisensa on asianosaisena. Kummassakin tilanteessa luottamus poliisin puolueettomuuteen voi Jonkan mukaan vaarantua.

Poliisin menettelystä kannellut mies arvosteli poliisin toimintaa asiassa, jossa mies itse oli ollut esitutkinnan kohteena. Kantelun mukaan poliisimies oli kirjannut rikosilmoituksen kantelijasta asiassa, jossa epäillyn rikoksen kohteena ja siis asianomistajana oli ollut erään toisen henkilön lisäksi poliisin oma tytär. Sen jälkeen poliisi oli vielä osallistunut kantelijan asuntoon tehtyyn kotietsintään.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisin menettely rikosilmoituksen kirjaamisessa on voinut olla omiaan vaarantamaan etenkin rikoksesta epäillyn luottamusta esitutkinnan puolueettomuuteen. Ilmoituksen kirjaaminen on virkatehtävä, ja on huomattava, että kirjaustavalla saattaa olla vaikutusta siihen, mihin toimenpiteisiin asian johdosta ryhdytään. Tämän vuoksi Jonkan mielestä tulisi välttää asetelmaa, joka edes periaatteessa voi heittää epäilyksen varjon poliisitoiminnan puolueettomuutta kohtaan.

Kotietsintä luetaan pakkokeinoihin, joita käytettäessä vaatimukset virkatoiminnan puolueettomuudelle ovat vieläkin korkeammat kuin rikosilmoituksen kirjaamisessa. Jonkan mielestä poliisin ei olisi tullut osallistua kantelussa mainittuun kotietsintään.

Rikosilmoituksen kirjaajan tai kotietsintään osallistuvan esteellisyydestä ei ole laissa säädetty, joten poliisin ei voida katsoa toimineen minkään nimenomaisen lain säännöksen vastaisesti, vaikka menettelyä voitiinkin pitää oikeudellisesti epäasiallisena yleisten esteellisyyttä koskevien periaatteiden valossa. Apulaisoikeuskanslerin mielestä tapauksen johdosta on syytä yleisemmin selvittää, onko esitutkintaa koskeva esteellisyyssäännöstö nykyisellään riittävän selkeä ja kattava. Säädösten ja ohjeistusten mahdollisen tarkistustarpeen vuoksi päätös on toimitettu sisäasiainministeriön poliisiosaston ja oikeusministeriön tietoon.

Lisätiedot:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Martikainen, puh. 09 1602 3932

Päätös (30.9.2005, dnro1185/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Back